Konsultacje eksperckie

60 MIN

Francuski tylko dla Ciebie. Dopasowany do Twoich potrzeb i umiejętności, z jakością Pana od francuskiego.

Potrze­bu­jesz pomocy w kon­kret­nym zagad­nie­niu z języka fran­cu­skiego? Musisz roz­ga­dać się przed waż­nym spo­tka­niem? Chcesz wzmoc­nić popraw­ność gra­ma­tyczną lub nauczyć się języka potocz­nego? Ćwi­czysz rolę we fran­cu­sko­ję­zycz­nym fil­mie albo śpie­wasz po fran­cu­sku? Pra­gniesz wybrać się na spa­cer po Mont­mar­tre i uczyć się języka w tere­nie?

Zapraszam Cię na punktowe konsultacje, które pomogą Ci w realizacji Twojego konkretnego francuskiego celu.

80€ z VAT – 1 osoba
100€ z VAT – 2 osoby

blank

Szczegóły:

blank

koszt kon­sul­ta­cji: 80 euro / 60 minut (1 osoba) lub 100 euro / 60 minut (2 osoby) – ceny zawie­rają VAT

blank

nie pra­cuję online – wszyst­kie zaję­cia reali­zo­wane są jako spo­tka­nia w Parolerie: 55 rue d’Orsel, 75018 Paryż.

blank

kon­sul­ta­cje eks­perc­kie to punk­towe spo­tka­nia sku­pione na reali­za­cji kon­kret­nego celu – nie są regu­lar­nym dłu­go­ter­mi­no­wym kur­sem indy­wi­du­al­nym (mak­sy­malna liczba spo­tkań: 10)

Szkołę znajdziesz na pięknym Montmartre

55 Rue d’Orsel
75018 Paris

+33 752 74 12 48

allo@parolerie.paris

blank
blank
blank
blank